Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta Rs, danas je, 13. septembra 2022. godine, uputio dopis Uredu visokog predstavnika i ambasadorima zemalja članica UO Vijeća za provedbu mira (PIC) u kojem ih poziva da poduzmu aktivnosti na spriječavanju i sankcionisanju postupaka Vlade entiteta Rs, a koji se tiču kršenja ranijih odluka visokih predstavnika i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

- Poštovane ekselencije,

Pozivam vas da poduzmete aktivnosti na spriječavanju i sankcionisanju postupaka Vlade entiteta Rs, a koji se tiču kršenja ranijih odluka visokih predstavnika i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Ranijim odlukama visokih predstavnika zabranjuje se raspolaganje državnom imovinom do konačnog usaglašavanja na nivou države Bosne i Hercegovine. Odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u više navrata potvrđeno je da je država Bosna i Hercegovina titular državne imovine. Suprotno ovome Vlada entiteta Rs jednostrano poduzima aktivnosti vezane za državnu imovinu u okviru administrativne jedinice Rs.

Tako je u ranijem periodu poduzela aktivnosti i nastavlja poduzimati aktivnosti oko izgradnje hidroelektrane Buk Bijela suprotno odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Vlada Rs je donoseći Odluku o izgradnji SKI Centra na Manjači zanemarila i ignorisala Vašu odluku i provodeći zaključke Narodne skupštine o neuvažavanju odluka Visokog predstavnika i OHR-a kao i nepoštivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izašla iz domena političke deklaracije neobavezujućeg tipa (kako je to definirao Ustavni sud Rs), te dajući obaveznost jednom neustavnom aktu i nastavila postupati i djelovati po takvom. Konkretno vlasti Rs su još jednom potvrdile da unatoč presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine onom temeljnom U1/11 kao i potonjim o šumskom i poljoprivrednom zemljištu javna dobra (šume i poljoprivredno zemljište u Rs) smatraju vlasništvom entiteta.

Vlada entiteta Rs je kao dnevni red za 35. posebnu sjednicu Narodne skupštine predložila  izmjene i dopune Zakona o legalizaciji nelegalno izgrađenih objekata u Rs i izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu Rs. Oba ova zakona nastavljaju praksu uzurpacije državne imovine od strane entiteta Rs i daju je u vlasništvo trećih lica. Značajan dio ove imovine u bivšoj Jugoslaviji oduzet je od Bošnjaka i pretvoren u poljoprivredne zadruge, a nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma dodijeljen je srpskim izbjeglicama sa ciljem trajne promjene etničke strukture stanovništva u određenim opštinama i gradovima.

Vi ste određujući se na podnesenu apelaciju o neustavnosti Zakona o državnoj imovini Rs-a kao svojevrsnu zaštitnu mjeru za primjenu istoga dopunili i sam Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom na način što ste donijeli odluku kojom se utvrđuje da je svaki zakon, odluka ili pravni akt kojim se krši privremena zabrana pravno nevalidan  i da se ima smatrati ništavnim. Također ste rekli, tokom saopštavanja te odluke, da će oni koji budu prekršili odluku snositi "pravne posljedice, i kada je riječ o ličnoj odgovornosti i kada je riječ o transakcijama". Za sada je izostala Vaša reakcija, a ono što se konkretno od Vas, kao Visokog predstavnika očekuje jeste jasno djelovanje u pravcu zaštite i potvrđivanja vlastitog autoriteta shodno Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Kao što vam je poznato nepriznavanje i neprovođenje  odluka Visokog predstavnika i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanje mira u Bosni i Hercegovini.

Pozivam Vas, da kao Visoki predstavnik svojom odlukom proglasite akte Vlade entiteta Rs-a pravno ništavnim. Vaš angažman u ovom, ali i ostalim slučajevima kršenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i odluka visokih predstavnika za Bosnu i Hercegovinu je neophodan zbog ignorisanja i kršenja od strane Vlade entiteta Rs – stoji u dopisu.

Popularno