Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je Javni poziv za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža kroz rad sa ili bez zasnivanja radnog odnosa povratnika sa VSS na području bh. entiteta RS.

Javni poziv se objavljuje u svrhu prikupljanja prijava fizičkih lica – povratnika ili članova povratničkih domaćinstava, sa visokom stručnom spremom, kao i prijava pravnih lica (organi uprave, javne ustanove, javna ili privatna preduzeća, zadruge, obrtnici, udruženja i sl.) - zainteresovanih za angažovanje prijavljenih kandidata, u okviru Programa pomoći u obavljanju pripravničkog staža/stručnom osposobljavanju, kroz rad sa ili bez zasnivanja radnog odnosa.

Cilj Programa je da se omogući stručno osposobljavanje, odnosno sticanje odgovarajućeg radnog iskustva za 100 povratnika/članova povratničkih domaćinstava sa VSS, čime će se dodatno povećati njihova konkurentnost na tržištu rada, te stvoriti bolji uslovi za zapošljavanje ovih lica, a sve u cilju održivog povratka i zadržavanja mladih obrazovanih kadrova u BiH.

Sa odabranim kandidatima će se zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju ili ugovor o stručnom usavršavanju, sa ili bez zasnivanja radnog odnosa, za perod ne duži od 12 mjeseci.

U slučaju prijavljivanja većeg broja kandidata u odnosu na raspoloživa sredstva, prednost će imati kandidati koji duži period čekaju na zaposlenje, a u posebnim slučajevima će se, za potrebe konačnog izbora, imenovati komisija koja će obaviti intervju sa kandidatima.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom “Prijava na Javni poziv za program PRIPRAVNICI”, na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Hamdije Čemerlića 2 71000 Sarajevo (Na poleđini koverte navesti naziv/ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon).

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Tekst Javnog poziva pogledajte ovdje.

Obrazac prijave za fizička lica možete preuzeti ovdje.

Obrazac prijave za pravna lica možete preuzeti ovdje.

Popularno