Ustavni sud Bosne i Hercegovine okončao je danas sa radom 124. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatran predmet AP 681/20 (Medžlis Islamske zajednice Srebrenica).

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, po tom pitanju, zaključio da je osporenim rješenjem Okružnog suda u Bijeljini (Okružni sud) prekršeno apelantovo pravo na imovinu jer je Okružni sud, u nedostatku zakonskog okvira za proceduru u kojoj se apelant našao, propustio da direktnom primjenom Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije zaštiti apelantova prava.

U broj predmeta U 16/20 Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odlučio da odloži odlučivanje o privremenoj mjeri do januara 2022. godine kada je planirano održavanje naredne plenarne sjednice. Do tada će Ustavni sud od učesnika u postupku u ovom predmetu zatražiti relevantne podatke u vezi s donošenjem odluke o privremenoj mjeri u ovom predmetu.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u četvrtak, 2. decembra donio rješenje kojim je produžio rok Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine za narednih šest mjeseci o izjašnjavanju spora između bosanskohercegovačkog entiteta RS i države Bosne i Hercegovine o izgradnji hidroelektrana na Drini koje zajednički planiraju graditi RS i Srbija. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine uputila je zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovineza prolongiranje roka krajem oktobra.

Nadalje, zbog veoma nejasnih i nepreciznih istupa i izjava u medijima povodom odlučivanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu broj U 9/21, ovaj sud obavještava javnost da je na jučerašnjoj plenarnoj sjednici u navedenom predmetu donio konačnu i obavezujuću odluku o dopustivosti i meritumu.

U toj odluci Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odlučivao samo i isključivo o nošenju brade od strane vojnika u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ustavni sud ukazuje da je tako odlučio jer je to bio jedini zahtjev podnosioca zahtjeva kojim je tražio ocjenu ustavnosti člana 12. st. (2) i (4) Pravila službe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u odnosu na pitanje apsolutne zabrane nošenja brade vojnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine dok su u službi i u uniformi.

Ustavni sud u ovoj odluci, osim o nošenju brade, nije odlučivao, primjera radi, o nošenju hidžaba ili o bilo kojim drugim dijelovima uniforme u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Također, jasno ukazuje da se u konkretnom slučaju ne radi ni o kakvoj djelimičnoj odluci Ustavnog suda na način da se u tom predmetu očekuje još neka odluka (primjera radi o hidžabu). Dakle, u ovom predmetu je donesena odluka o dopustivosti i meritumu koja je konačna i obavezujuća i kojom je Ustavni sud Bosne i Hercegovine okončao postupak u ovom predmetu.

Ustavni sud nema bilo kakvog podnesenog zahtjeva za ocjenu ustavnosti Pravila službe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u odnosu na nošenje hidžaba ili u odnosu na bilo koji drugi dio uniforme u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je donesena u predmetu broj U 9/21 će uskoro biti objavljena na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Sve odluke usvojene na današnjoj plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Preporod.info

Popularno